Zamyslenie

Kain a Ábel

v speve

Máj 17, 2019


Perla Perpetua Voberová

„Kain koná úplne z impulzov pozemského Ja, v ktorom i keď zblúdi, zrkadlí sa vyššie božské Ja. Ábel nedospel vôbec k rozvinutiu tohoto Ja. On vôbec nemôže hrešiť, lebo to, čo by bolo predpokladom tejto hriešnosti, tohoto odlúčenia sa od Ja tu ešte nie je.“

John H.Beck

Poznáte príbeh

Kaina a Ábela?

Ábel je ten, ktorý je milý Bohu.


Ábel je Bohu milý a poslušný – ten, ktorý vždy ide tou pokornou, správnou cestou. Kain je ten, ktorý naopak naznačuje revoltu človeka voči božskému svetu a vlastne zabíja Ábela. V ľudstve sú v skutočnosti iba dve pokolenia – jedno ábelovské /deti tretieho syna Adama a Evy Setha, ktorý bol náhradou za Ábela/ a druhé kainovské.

Kto však z nich je nositeľom budúcnosti?

Źiaľ je to Kain a jeho potomstvo. Je to to potomstvo, ktoré uchopuje hmotu a snaží sa ju pretvárať vlastnými silami a takmer bez pomoci duchovného sveta. Nie je to ten, ktorý je nesený duchovným svetom a hierarchickými bytosťami.

John H.Beck -Kain

Na podobný rozdelený prúd som narazila i po svojej ceste spevu.

Rôzne názory na spev vo mne vyvolávajú neustále otázky – čo je vlastne tá správna cesta. Mohla by som i uviesť mnohé príklady spevu, kde je viac kainovský princíp a kde je viac ábelovský. Až do súčasnosti sa mi zdal správny ábelovský spev – položený v maske, naspevovaný v piáne a v brumende. Tiež s neustálou snahou o vyrovnávanie registrov smerom k maske. Výsledkom bol síce svetlý, ale veľakrát skôr vo výškach zbytočne prenikavý, uberajúci na sile hlasu s väčšou dyšnosťou a buď príliš rozbehnutým tremolovým vibrovaním, alebo naopak knedľovým pomalým vibrátom. Kainovské spievanie sa mi zdalo ťažké a hutné a myslela som si, že neumožňuje spievať vysoké tóny.

Dostala sa mi do rúk kniha „Škola odhalenia hlasu“ od Walbork Werbeck-Swärdstom . Keďže šlo o Ducha naplnenom speve, verila som tomu naplno, zvlášť keď sú tu popisované zasvätenia, ku ktorým môže preniknúť len správny spev, uvedomujúc si, že ľudské hlasivky spolu s ľudským srdcom majú byť pre budúcnosť najviac rozvíjajúcimi sa orgánmi.

Učila som sa u rôznych učiteľov a spevákov. Už mi i jeden priateľ spevák odporučil, aby som radšej vravela, že ku komu som nechodila, vraj to bude rýchlejšie. Mala som možnosť nahliadnuť i do jedného i do druhého druhu spevu. volila som si, ako som naznačila ten ábelovský. Dnes sa zamýšľam, či to bola správna cesta. naraziac na spev starých speváčok z tzv. zlatej éry spevu, ktorá si vyžadovala náročný spev operných diel Verdiho, Wagnera, Puciniho. Tieto speváčky nepoužívali vyrovnávanie registrov smerom nadol, ale rozvíjali zvlášť hrudný register a zvlášť hlavový cez rozvíjanie falzetu /ktorý bol vlastne ale iba odľahčeným prsným hlasom/. Nesnažili sa hlas posadzovať do masky, alebo vôbec na nejaké miesto, nenadvihovali násilne podnebie – ale spievali voľne, slobodne a naplno až do vysokého veku s veľkým hlasovým rozsahom smerom nahor i nadol. Mohli spievať prakticky všetky role – bolo jedno či mezzosopránové, či koloratúrne. To, čo viac preferovali určovala samotná farba hlasu.

Kde je teda pravda?


Spev Kaina

Plne rozvinuté hlasy

Rosa Ponselle

Emma Destinn

Ada Sari

Adelina Patti

Amelita Galli Curci

Rosetta Pampanini

Rosa Raisa

Rosanna Carteri

Pravá cesta

Je to spev Kaina?

Zrodený z Boha a Evy

Pri počutí ich hlasu máte pocit, že tu nie je žiadne napätie, že sú vďaka tomu schopní ísť do obrovských kontrastov od úplne excitovaného spevu cez plné forte až k nežnému pianissimu plne ľahkému v nádhernej kantiléne a viazaní a postupnom pridávaní a uberaní hlasu t.j. v dokonalom „messa di voce“ bez straty plnosti hlasu a bez šeptania. Máte chuť ponoriť sa do ich hlasov, akoby Vás ich spev mäkko objímal a pritom mohutne bral k sebe k veľkej vášni a absolútnemu životu. Prichádza tu niečo o čom sa vraví, že sa človek svojim spevom stáva rovným Bohom. Pritom do hĺbok idú plným zemským hlasom a hlavový a stredný tón sa stáva iba ich odľahčením. Vysoké tóny sú plne kultivované, naspievané akoby v plne ozvučenej hlave bez vypnutého prsného zvuku prifarbené nádhernými alikvótami. Ako je to možné?

Plne rozvinutý hlas

Operný spev nie je pre slabochov.

Mario del Monaco

Spev Ábela

Krehké svetlé hlasy

Kathleen Battle

Natalie Dessay

Joan Sutherland

Elizabeth Schwarzkopf

Barbara Boney

Lucia Poppová

Edita Gruberová

Ester Mazzolini

Pravá cesta

Je to spev Ábela?

Zrodený z Adama a Evy

Pri počutí ich hlasu máte pocit, že ste v ľahkej svetlosti v nežnom sladkom nebeskom priestore. Hlas má pohyblivosť a ide do vysokých výšok. Hlas zneje v krehkých piánových nuansoch. Lyrické, nežné hlasy, ktorým žehná Boh. Hlasy sú malé, ale vo vysokých polohách dosahujú striebristú brilantnosť a rýchlu pohyblivosť. Čistota a prenikavosť, vyvolávajú dojem, že majú špičku. Je to kovovo medený spev v belaso chladnej farbe, bez veľkej vášne a emócií, spievanie v priezračno ľadovej vode. Speváci sú schopní spievať kaskádu rýchlo po sebe idúcich tónov. Zázračná citlivosť plná subtílnosti nás vovádza do magických vlákien a vynáša našu myseľ a cit do stratosfér.

Nebeský hlas

O čo viac iní speváci kričia, o to ja spievam väčšie piano.

Edita Gruberová

Odpoveď

nie je ľahká

Kain má tvorivú moc a schopnosť, znamená silného tvorivého umelca, toho, ktorý má v sebe silné tvorivé hodnoty.

John H.Beck


Z biblie

Príbeh Kaina a Ábela

Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina, a povedala: „Získala som človeka od Pána.“  A opäť porodila – jeho brata, Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.  Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín.  Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu.  Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár.  Tu povedal Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár?  Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?“  Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.  A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“  Pán povedal: „Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.  Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk!  Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“  Kain povedal Pánovi: „Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený.  Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“  Pán mu však povedal: „Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!“ Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil.  A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.  A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech.  Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela.  Ada porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok.  Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute.  Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra bola Noema.  Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: „Počujte môj hlas, Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. Sedem ráz pomstený bude Kain, Lamech však sedemdesiatsedem ráz.“  Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna, a dala mu meno Set, hovoriac: „Veď Boh mi nahradil iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“  Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.Ľudstvo

Potomkovia Adama

. Adam Eva

Cain Abel Seth

Enoch Enos

Irad Kenan

Mehujael Mahalalel

Methushael Jared

Adah Lamech Zillah Enoch

Jaba Jubal Tubal-Cain Naamah Methuselah

Lamech

Noah

Shem Ham Japheth