Sofiania

Divadlo a škola v prírode

Vôňa ruží a šum motýlích krídiel

Hľadanie esencie vzťahu, ktorý vzniká pri spolupráci dvoch umelcov, napr. pri vzájomnej súhre dvoch hudobných nástrojov v rámci interpretácie hudobného diela, je mojou celoživotnou túžbou. Je to krehký a vzácny pocit, ktorý sa ťažko hľadá, lebo je to len jemná vôňa, či jemný šum v duši, nadchnutie spoločne vytvorenou krásou. Tejto ničím nenahraditeľnej esencie, ktorá sa ako láskavý a srdce napĺňajúci pocit obohatený vzájomnou úctou zúčastnených a pre sluch znejúcim dielom, alebo pre oko vznikajúcou farbou, alebo pri hnietení masy vznikajúcim tvarom, je vo svete čím ďalej, tým menej. Medzi nami umelcami je čím ďalej väčšia bariéra spôsobená tzv. umelým systémom spoločnosti, technikou a masmédiami a darwinovským bojom „kto z koho“. Nakoniec je umelec nútený iba k tomu, aby prerážal hrubosťou a šokujúcim vonkajším imidžom bez skutočného vnútorného obsahu a citu. Vediac však o tom, že možno vonkajškové uznanie nie je tak z hľadiska ducha dôležité, ale skôr úprimná tvorba i keby stála ako osamotená voňavá ruža na lúke a nik by sa na ňu ani nepozrel, nie to ju ešte ovoňal. Alebo i keby bola iba ševelením motýlích krídel, i tak by bola pre zem hodnotnejšia, tak ako je dokázané, že i jedno ich mávnutie ovplyvňuje celú zem. Všetko ostáva zachované, zvlášť to hodnotné v kronike ľudstva a pamäť ľudstva sa postupne má prerodiť na takú pamäť, v ktorej bude stačiť vnútorne sa preniesť do minulosti t.j. do tejto kroniky a objektívne to vidieť a zažiť. A teda spoluprežiť i tú ružu, ktorá bola kedysi na tej lúke osamotená. Pamäť dnešného človeka už zďaleka nie je tým, čím bola v minulosti, keď si bol človek schopný zapamätať dlhosiahle texty a tak sa prenášali z generácie na generáciu. Táto pamäť vyhasína, i keď klasické školy sa ju snažia vermomocne násilím udržať v človeku. Preto je skôr dôležitá vlastná zodpovednosť za talent, ktorý mi bol darovaný a i zodpovednosť, čo z neho tvorím a vysielam do sveta. A či ho som schopný/á niesť ďalej k tomu sociálnemu, či som schopný túto esenciu vôní ruží a šumu motýlých krídiel spoluzažiť s niekým iným a teda spolutvoriť. To je ťažké, ale o to blaženejšie. Vyžaduje trpezlivosť voči umeleckej tvorbe, umeleckej interpretácii, rešpekt, úsilie, hľadanie, opakované prežívanie a tak jeho prehĺbenie, stretnutie a nájdenie si času pre umenie samotné a nie pre iné výhody. Možnosť zísť sa a uchopovať niečo spoločne umelecky a hľadať túto esenciu v nových sociálnych a na umení založených vzťahoch, by som chcela zrodiť touto školou, ktorú ako možnosť ponúkam. Cez ňu, verím, že bude možné znovuhľadať ten čistý prameň, ktorý je skutočnou potravou pre dušu, ktorú naša upadnutá spoločnosť tak veľmi potrebuje, - i keby zatiaľ ostala iba ako myšlienka, alebo i s nie veľa ľuďmi ako homeopatický liek. Verím, že neostane iba pri myšlienke a že sa pripojíte a začnete spoločne spolutvoriť. A tak vynikne možno raz komunita a neskôr hnutie ľudí, ktorí svojou silou prinesú niečo nové, zušľachťujúce do sveta a vrátia tak veľmi potrebnú hlbokú úctu posvätnej BYTOSTI UMENIA.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Umelecké oblasti alebo v čom všetkom je možné si u nás hľadať cestu

Divadlo ako komplexná tvorba viacerých smerov spirituálneho umenia

Goetheanistická architektúra

Architektonické návrhy a stavba divadla a projektovanie a tvorba divadelnej sály, ktorá rešpektuje spirituálne založenie človeka. Prvou stavbou tohoto druhu je tzv. Goetheanum, ktoré bolo vytvorené pre pohybové umenie Eurytmiu a mysterijné drámy a ďalšie svetové diela divadelnej, koncertnej a opernej tvorby. Divadlo malo chrámový charakter, farebnú kupolu s freskami, farebné vitrážové okná organ, orchestrisko za divákmi. javisko smerovalo smerom nadol k divákom, aby bol vytvorený dojem, že umelci prinášajú umenie z duchovného sveta.

Krajinná architektúra

Starostlivosť o prírodu, terénne úpravy pre realizáciu umeleckých predstavení priamo v prírode, ktoré sa snaží aktívne pracovať s liečivými prírodnými silami a úkazmi uznávajúca prírodný charakter prostredia a jeho hodnoty nielen fyzické, ale i spirituálne.

Goetheanistická plastika

Premieňajúce a metamorfujúce sa plastické motívy, vychádzajúce z utvárania prúdiacich životných síl odohrávajúcich sa v človeku. Ich použitie v tvorbe sochárskeho umenia, ktoré rešpektuje duchovný svet a jeho pôsobenie na človeka.

Goetheanistická maľba

Väčšinou používaná lazúrovacia technika maľby do mokrého podkladu využíva plynulý svetelný kontrast a prechod. V kresbe a maľbe sa pracuje s plochami a farbami, nie s ostrými kontúrami. Objekty nie sú osvecované zvonka, ale vyžarujú vlastné vnútorné svetlo.

Kostýmová tvorba a tvorba divadelných rekvizít

Tvorba kostýmov, ktoré zobrazujú dôstojnosť ľudského ducha a vychádzajúca z využívania poznania prírodných a prirodzených materiálov a poznania pôsobenia farieb. Každá rekvizita  tvorená pre predstavenie potrebuje tiež svoju krásu a individualitu.

Hudobná kompozícia

Kompozičná tvorba  vychádza  a nadväzuje na hudbu inšpirovanú najmä európskou kresťanskou kultúrou počínajúc Bachovou hudobnou sústavou cez komplexnú tvorbu Richarda Wagnera až po éterickú hudbu Antona Brucknera. Uplatňuje však slobodnejšie viazanie tónov a hudobnú originalitu, hľadajúc tak nové inšpirácie v antroposoficky orientovanej duchovnej vede a v jej impulzoch.

Hra na hudobnom nástroji

Hra na ktoromkoľvek hudobnom nástroji klasického orchestra alebo historickom dobovom nástroji, ktorý využíva tónovú sústavu hudby. Snaha majstrovsky ovládať daný nástroj uvedomujúc si, že jeho predobraz je daný človeku z duchovného sveta a umožňuje mu skrz jeho zvuk priblížiť sa k hudbe vyšších hierarchií.

Klasický krásny spev

Škola oslobodenia hlasu, ktorá predpokladá ideálny hlas, ktorý je darovaný každému človeku do vienka. On ho potrebuje len nájsť odhaliť a uvoľniť mu priestor. Nadväzuje na chrámový ušľachtilý spev a belcantovú taliansku techniku a plne rozvinutý, exhaltovaný a obsahovo hlboko prežívaný spevácky prejav.

Mysterijné divadlo

Kedysi malo divadelné predvedenie za cieľ človeka pozdvihnúť ku katarzii a očisteniu. Takýmito boli napr.eleusínske mystériá. Ale i mnohé významné diela neskoršieho kresťanského obdobia sú nádhernými príkladmi morálky a umeleckého prebudenia človeka k jeho vyššiemu "Ja". Herectvo by sa malo opäť vrátiť k snahe prinavrátiť človeku jeho ľudskú dôstojnosť.

Pohybové umenie - Eurytmia

Najmladšie a neznáme umenie eurytmia sa snaží o krásny ušľachtilý pohyb, ktorý je schopný uchopovať najkrajšie slovesné a hudobné diela rešpektujúc ich gramatickú a hudobnú stavbu, ale zároveň umožňujúc tvorivú umeleckú slobodu.

Slovesná tvorba

Poézia a slovesné umenie potrebuje opäť nadobudnúť liečivý rytmus, hlboké  a zasvätené poznanie a inšpirácie z navrátenia sa k duchovnému svetu.

Umenie tvorivej reči

Človek dneška a hlavne mladý človek potrebuje počuť dôstojnú a zreteľnú reč, ktorá je naplnené vnútorným obsahom, vážnosťou a úctou k všetkému, čo oslovuje. Návrat k väčšiemu pátosu a melodickosti reči a jej zreteľnej výslovnosti vo forme tzv. Schprachgestaltungu - tzv. Umenia tvorivej reči

Dramaturgia, Scenáristika a Réžia

Dramaturgia vychádzajúca z hodnotných diel svetovej literatúry, scenáristika, ktorá chápe hĺbku duchovnej vedy a réžia vychádzajúca z úcty k tomu vyššiemu v človeku.

Osvetlenie, Umelecká fotografia a kamera

Osvetlenie javiska vychádzajúce z tzv.svetelnej eurytmie, ktorá sa snaží napodobniť jemnú hru slnečného svetla cez rôzne farebné filtre v spojení s farbami javiska ako aj  farebných kostýmov.

Umelecká fotografia a film, ktorá dokáže nebyť vtieravá počas vystúpenia a pritom umelecky zachytiť dôležité momenty.

Idea

idea školy (1)
mottá

Umenie vychádzajúce z postulátu,

že človek je z dvoch tretín

duševno-duchovná bytosť

a iba z jednej tretiny fyzická.

idea školy (3)

Umenie vidiace svoj najväčší základ

a oporu v bytosti Krista

a v snahe čo najviac poznať jeho vykupiteľské dielo

pre každého človeka na Zemi,

uvedomujúc si, že bez neho

by nebolo individuálneho ľudského umeleckého snaženia a geniality,

čo sa odráža v umení  všetkých predkresťanských kultúr vnímajúcich Krista približujúceho sa k Zemi,

a umení priamo ovplyvnenom kresťanstvom - potrdzujúcom v  inšpirácii Kristom svoju hlbokú

a pozdvihujúcu umeleckú hodnotu.

mottá (7)
idea školy (10)
mottá (10)

Umenie, ktoré prebúdza v človeku vrelý záujem o duchovný základ sveta a skrz inšpiráciu spirituálneho kozmu vnáša do pozemského sveta jeho pravý obraz, ktorý oživuje a presvetľuje súčasný i budúci svet.

Tak sa snaží cez svoje vyjadrovacie prostriedky zjaviť posvätné a nadprirodzené pozdvihujúc tak okolie k pozitívnej a liečivej premene.

idea školy

Umenie, vychádzajúce z poznania, že dnešná doba vyžaduje tzv.nadkonfesijné kresťanstvo, ktoré prijíma a uznáva všetky hlboké ezoterné i exoterné prúdy kresťanstva. A zároveň chápe, že všetky ostatné predkresťanské náboženstvá   a zasväcovacie školy, boli predstupňami pripravujúcimi príchod kresťanstva. Prijíma a chápe ich hĺbku, význam a hľadá v nich tiež inšpiráciu snažiac sa ich  prežhaviť a presvetliť kresťanským impulzom v zmysle troch nových cností Nového zákona - viery, nádeje a lásky.

mottá (3)
idea školy (5)
mottá (6)

Umenie, ktoré vyžaduje vziať vlastnú zodpovednosť za svoj umelecký vývoj,

vlastnú sebavýchovu a disciplínu k umeleckej tvorbe

a poctivej interpretácii umeleckých diel

a ich uchopenie s hĺbkou a úctou.

Je na študujúcom umelcovi,

akú métu si vytýči a dosiahne.

Cieľom by malo byť neúnavné hľadanie tvorivých nuansov a subtílnych hodnôt, bránenie sa povrchnosti a polovičatosti, sebaobeta

a nepresadzovanie svojho ega,

ale naopak chápanie seba ako prostredníka

medzi duchovným svetom a týmto svetom prostredníctvom vlastnej umeleckej činnosti.

idea školy (4)

 • vekovo neobmedzená
 • časovo neobmedzená dĺžka štúdia
 • možnosť vybrať si vlastného učiteľa
 • možnosť vybrať si vlastného žiaka
 • nezávislá od finančných prostriedkov
 • nezávislá od akejkoľvek inštitúcie
 • nezávislá  od počtu účastníkov a počtu príp.obecenstva
mottá
idea školy (8)
mottá (2)

Umenie, ktoré vychádza prísne z postulátov klasického v prvom rade európskeho umenia, rozvíjajúceho sa najmä vznikom kresťanstva. Umenie uznávajúce krásu a rozvíjajúce krásu, ale zároveň nevyhýbajúce, ale poukazujúce na a charakterizujúce to extrémne a negatívne, stávajúc sa tak nadčasovým umením.

idea školy (6)

Umenie, ktoré je tvorené s láskou v snahe prejaviť v ňom jemný a subtílny cit. Tzv.tvorba srdcom.

mottá
idea školy (7)
mottá (1)

Umenie, ktoré sa snaží o úctu a pokoru ako prvú a zároveň najťažšiu z cností, ktorá je predpokladom pre všetko poznanie vyššieho a priblíženie sa k hlbšiemu.

idea školy (2)

Umenie, ktoré rešpektuje individualitu umelca

a nesnaží sa počas štúdia tzv."klonovať" rovnakých

umelcov s rovnakými schopnosťami a prejavmi,

lebo si uvedomuje,

že len medzi dvomi skutočnými individualitami

môže vzniknúť ten pravý sociálny vzťah.

mottá (1)
idea školy
mottá

Umenie snažiace sa o celistvosť

a vzájomné prelínanie umeleckých oblastí,

kde sa umelci vo vzájomnom stretnutí

a spolutvorbe môžu vzájomne inšpirovať

a tak vnášať do svojho umenia prvky ostatných umení.

Pritom však zachovávať hĺbku

a entelechiu t.j. bytostnú podstatu svojho umenia.

Podmienky

Záujem a výber divadelných rolí

Rolu je potrebné si vopred osobne dohodnúť cez kontakt 0944324899. V prípade potreby je možné osobným stretnutím a rozhovorom, príp.preskúšaním poradiť, aká rola by z hľadiska schopností záujemcu bola najvhodnejšia.

Obsadenie rolí

Rola je obsadená až vtedy, keď má záujemca rezervovaných minimálne šasť "Ateliérov krásneho umenia".

 

Miesto štúdia

Sídlo školy ako i priebeh štúdia sa väčšinou odohráva v Dome u Bielej ruže neďaleko Novej Bane a Žarnovice

Ateliér krásneho umenia

Počas tohoto štúdia je potrebné absolvovať   a spolutvoriť s ostatnými umelcami 20 Ateliérov krásneho umenia.

Umelecká slávnosť

Vlastná prezentácia na 20 umeleckých slávnostiach

Individuálne hodiny

Odporúča sa 100 skupinových alebo 50 individuálnych hodín / príp. v kombinácii, pričom skupinová sa považuje ako 0,5/ u učiteľa, alebo viacerých učiteľov, ktorého/ktorých si študent sám vyberá.

Záverečná práca

Záverečná práca v rozsahu min. 30 strán na vlastnú volenú tému.

Záverečná prezentácia

Záverečná samostatná prezentácia spočíva v obhajobe svojej práce a umeleckej prezentácii nadobudnutých umeleckých schopností.

Vítame Vás v škole Sofiania

Pokyny k štúdiu
 • Do školy sa môžete prihlásiť kedykoľvek
 • Dĺžka štúdia je časovo neobmedzená, t.j. je viazaná iba na splnenie podmienok, čo sa týka počtu absolvovaných hodín
 • Štúdium je vekovo neobmedzené už od 4 rokov
 • Absolvovať školu je však možné až po dovŕšení 21 rokov veku, keď nastupuje hlbšie sebauvedomovanie
 • Môžete si vybrať len jeden odbor viac do hĺbky, alebo sa venovať všeobecnejšie a  kontinuálne viacerým. Počas štúdia budete mať možnosť  sa i tak inšpirovať aj ostatnými umeniami
2
6
 • Každý mesiac, väčšinou v nedeľu sa koná ako záver každého Ateliéru Umelecká slávnosť venovaná vopred stanovenej téme
 • Umelecká slávnosť sa pripravuje na Ateliéroch krásneho umenia  individuálnou, či skupinovou prípravou ale aj vopred predpripravuje účastníkmi i mimo Ateliéru
 • Miestom konania je Dom u Bielej ruže
 • Pri počte nad 12 účinkujúcich si pripravuje každý max.2 vstupy, nad 20 účinkujúcich max.1 vstup
 • Ateliér krásneho umenia sa koná raz do mesiaca zvyčajne od štvrtku večer do nedele poobedia
 • Náplňou Ateliérov je spoločná alebo individuálna tvorba k témam umeleckých slávností
 • Každý deň večer spoločné čítanie z filozofických a umeleckých diel k zvoleným témam. Možná účasť až nad 18 rokov
 • Každý deň ráno začína workshopom, ktorý pripravuje jeden z poslucháčov
 • Študenti od 4 do 18 rokov veku sa zúčastňujú na celom programe okrem  večerného čítania alebo prednášok
 • Účasť na Ateliéri sa počíta vtedy, keď ho účastník absolvuje celý
VIT ROSA
7
 • Workshopy, ktoré sú dohadované vopred - väčšinou v rozsahu vyučovacej hodiny realizujú poslucháči pre všetkých ostatných poslucháčov
 • Výnimočne môže workshop realizovať vzácna osobnosť z oblasti umenia alebo filozofie, ktorá bude pozvaná ako hosť
 • Individuálne hodiny pre poslucháčov  sú realizované po individuálnej dohode s učiteľom
 • Každý si môže  vyberať svojich učiteľov /nemusí byť iba jeden/. Tiež si môžu  poslucháči i navzájom  dohodnúť napr. i recipročne vyučovacie hodiny u poslucháčov
 • Vyberať je možné z odporučených učiteľov alebo si môže poslucháč vybrať akéhokoľvek učiteľa /učiteľov/ doma alebo v zahraničí, ktorého je však potrebné si hľadať individuálne a samostatne
 • Každý učiteľ má právo učiť toho, koho sám chce a v počte hodín akom sám chce
 • Každý žiak má právo navštíviť ľubovoľný počet hodín u zvoleného učiteľa /pokiaľ bude učiteľ súhlasiť podľa bodu vyššie/
 • Odmena za individuálne hodiny sa realizuje podľa individuálnej dohody - napr.recipročne, alebo naturáliami, alebo inou pomocou, alebo i finančne atď.
 • Do individuálnych hodín sa môžu započítať i skupinové hodiny napr. na nejakých kurzoch atď. Vtedy sa však počíta jedna hodina ako 0,5 hodiny
8
9
 • Poslucháč vypracováva prácu samostatne v rozsahu určenom podľa stupňa štúdia
 • Na obhajobe je prítomný garant štúdia a jeden žiakom zvolený učiteľ v danom odbore
 • Obhajoba je verejná
 • Záverečná práca ako i všetky digitálne záznamy udalostí a prác vzniknuté počas štúdia sa stávajú súčasťou materiálov Exkluzívneho klubu Vit rosa
 • Záverečná prezentácia v rozsahu stanovenom v podmienkach štúdia je verejná
 • na záverečnej absolventskej prezentácii sa zúčastňuje garant alebo jeho zástupca a žiakom vybraný učiteľ z daného umeleckého odboru
 • Miera schopností nie je hodnotená, je závislá na zodpovednosti poslucháča voči sebe samému a na tom, do akej miery sa mu podarí dosiahnuť cieľ vytýčený ním samým
 • V prípade záujmu zo strany členov umeleckého telesa  Mystica aeterna a zo strany absolventa  sa môže stať  absolvent jej členom
10

Garant štúdia

Perla Perpetua Voberová

Úlohy garanta

 • organizácia štúdia
 • účasť na Umeleckých slávnostiach a Ateliéroch krásneho umenia
 • účasť na absolventských prezentáciách
 • môže určiť za seba náhradníka