Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia

Ceny a platobné podmienky a spôsoby platby

Objednávanie služby

Reklamácie

Stornovanie objednávky

Ochrana osobných údajov

Záverečné a prechodné ustanovenia


(ďalej len „obchodné podmienky“)
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.spiritualneumenie.eu.(ďalej len „internetový obchod“) je Spirituálne umenie, Slovenská republika, na základe živnostenského listu Tomáš Guľa IČO 50411624 DIČ 1086265466 Kostivrch 254 96671 Horné Hámre
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj umeleckých služieb  v internetovom obchode predávajúceho.
Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ale ktorá  užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito službami.
Objednávka je elektronický formulár odoslaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.spiritualneumenie.eu , obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaných služieb z ponuky internetového obchodu a celkovú kúpnu cenu.
Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.
Ceny a platobné podmienky a spôsoby platby
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu „kúpnu cenu“ dohodnutú v kúpnej zmluve pozostávajúcej z ceny služby.
Cena služby je cena uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.  Predávajúci si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien služieb v internetovom obchode. Ceny uvedené v objednávke sú však po jej odoslaní kupujúcim záväzné a nemenné pre obe strany.
Spôsoby platby v internetovom obchode:
a) bezhotovostnou platbou,
b) – prevodom na účet,
 

– kreditnou alebo debetnou kartou* (platobnými kartami s logom VISA, VISA Elektron, Eurocard/MasterCard, Diners Club)

Kupujúci môže platbu uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môže zaplatiť kartami s logom VISA, VISA Elektron, EuroCard/MasterCard, Diners Club.
*  Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, v ktorom kupujúci uvedie svoje osobné údaje a potvrdí druh a množstvo objednanej služby. Následne po kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku“ bude presmerovaný na internetovú stránku  banky, na ktorej v chránenom (zašifrovanom) prostredí zadá údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdí sumu v EUR. Následne dostane notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód).
Predávajúci môže na základe vlastného uváženia s prihliadnutím k doterajším objednávkam či aktuálnemu nákupu poskytnúť kupujúcemu jednorazovú, opakovanú alebo trvalú zľavu pre všetky ďalšie nákupy.
Akciové ceny služieb sú platné do dátumu uvedenom v internetovom obchode v rámci základných údajov daného akciového tovaru.
Faktúra vystavená predávajúcim bude zaslaná kupujúcemu v elektronickej podobe (1).
 Objednávanie služby
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a objednávka sa stáva záväznou.
Reklamácie

Na nekvalitne poskytnuntú službu je potrebné uplatniť riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby osobne alebo doporučenou poštou. V písomnosti môže spotrebiteľ navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu).

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie takto uplatnenej reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát SOI podľa sídla poskytovateľa služby. K podaniu spotrebiteľ prikladá kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.)

Poskytovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby prostredníctvom webového portálu www.spiritualneumenie.eu. 

Tento reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzavretá kúpna zmluva alebo zmluva o poskytnutí užívacích práv medzi poskytovateľom na strane jednej a užívateľom, ktorý je spotrebiteľom na strane druhej (ďalej len ako „spotrebiteľ“). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s poskytovateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy s užívateľom, ktorý v rámci zmluvného vzťahu s poskytovateľom nemá postavenie spotrebiteľa.

Reklamačný poriadok upravuje práva, povinnosti a postup poskytovateľa a spotrebiteľa, ako užívateľa služieb poskytovateľa, v rámci reklamačného konania.

Reklamačným konaním sa rozumie konanie, ktoré poskytovateľ vedie na základe reklamácie zo strany spotrebiteľa v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady služieb poskytovateľa.

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa ako užívateľa služieb poskytovaných poskytovateľom zo zodpovednosti za vady služieb. Reklamáciou sa spotrebiteľ domáha uskutočnenia nápravy najmä z dôvodu, že pri poskytnutí služby zo strany poskytovateľa došlo k porušeniu povinností, vyplývajúcich spoločnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov, kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí užívacích práv, obchodných podmienok poskytovateľa alebo z dôvodu iných nesprávností, či nedostatkov pri poskytnutí služby poskytovateľa. Reklamáciou nie je poskytnutie zákazníckej podpory. Zákazníckou podporou sa rozumie žiadosť o pomoc, radu alebo informáciu v súvislosti s konkrétnym záväzkovým vzťahom medzi  spotrebiteľom a poskytovateľom. Reklamáciou tiež nie je ohlásenie zmeny údajov o spotrebiteľovi.

Osoba oprávnená podať reklamáciu

Reklamáciu je oprávnený podať každý spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorá s poskytovateľom uzatvorila kúpnu zmluvu alebo zmluvu o poskytnutí užívacích práv.

Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka spotrebiteľa k nedostatkom plnenia z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí užívacích práv, ak sa spotrebiteľ domnieva, že služby neboli poskytovateľom poskytnuté riadne, prípadne ak sa spotrebiteľ domnieva, že poskytovateľ porušil pri poskytovaní služby svoje povinnosti, vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zo zmluvy.

Predmetom reklamácie nemôže byť uplatnenie zodpovednosti za:

  • vadu služby, ktorá bola spôsobená ich použitím v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa (ďalej len ako „VOP“),
  • vadu služby vzniknutú v dôsledku dočasného prerušenia poskytovania služby z dôvodov vyššej moci, najmä požiarov, živelných pohrôm, havárií, krízových situácií, teroristických útokov, štrajkov (zamestnancov tretích strán), nepokojov, výpadkov elektrickej energie, internetovej siete, pripojenia alebo z iných dôvodov vylučujúcich zodpovednosť,
  • vadu služby, za ktorú poskytovateľ nezodpovedá v zmysle VOP.

Miesto podania a náležitosti reklamácie

 Spotrebiteľ je oprávnený podať reklamáciu písomne na adresu sídla poskytovateľaMajer 254 Kostivrch 96801 Nová Baňa  alebo emailom na adresu perlasluzby@gmail.com.

Reklamácia musí byť dostatočne určitá, najmä musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • identifikáciu spotrebiteľa, uplatňujúceho reklamáciu (zákaznícke číslo, ktoré mu bolo spoločnosťou pridelené alebo úplné meno a priezvisko), kontaktné údaje, na ktorých bude spotrebiteľ o spôsobe vybavenia reklamácie upovedomený, v prípade ak spotrebiteľ požaduje byť o spôsobe vybavenia reklamácie upovedomený na iné kontaktné údaje, než tie ktoré uviedol pri registrácii,
  • doklad o zakúpení služby od poskytovateľa, ktorým je buď záručný list alebo faktúra,
  • podrobný opis reklamovanej služby spolu s prípadnou dokumentáciou preukazujúcou spotrebiteľom uvádzané skutočnosti.

V prípade ak reklamácia nemá potrebné obsahové náležitosti, vyzve poskytovateľ spotrebiteľa o ich doplnenie. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať spotrebiteľa na predloženie potrebných dokladov, ktoré sú pre riadne vybavenie reklamácie potrebné. Ak spotrebiteľ, na základe výzvy poskytovateľa reklamáciu nedoplní najneskôr do 30 dní odo dňa kedy bol na doplnenie reklamácie vyzvaný, poskytovateľ reklamačné konanie zastaví, o čom upovedomí spotrebiteľa.

Lehota na vybavenie reklamácie podľa bodu 5. tohto reklamačného poriadku začína plynúť až po predložení a doplnení všetkých potrebných údajov a dokladov, vyžiadaných poskytovateľom, t. j. podaním úplnej reklamácie.

Lehoty na uplatnenie a vybavenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení vady.

Spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť v záručnej dobe, najneskôr v lehote do 2 (slovom: dvoch) rokov odo dňa kedy mu služba zo strany poskytovateľa poskytnutá, inak poskytovateľ reklamáciu odmietne. V prípade služieb poskytovaných v určitom časovom období, začína lehota na uplatnenie reklamácie plynúť dňom ukončenia poskytovania takejto služby (dňom úplného dodania služby).

Poskytovateľ spotrebiteľovi potvrdí prijatie reklamácie a to rovnakým spôsobom (formou), akým spotrebiteľ reklamáciu u spoločnosti uplatnil, prípadne spôsobom, na ktorom sa spotrebiteľ a poskytovateľ dohodli. Ak je reklamácia uplatnená prostriedkami diaľkovej komunikácie, poskytovateľ upovedomí spotrebiteľa o prijatí reklamácie ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, poskytovateľ ho doručí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Poskytovateľ nemusí potvrdenie o prijatí reklamácie doručovať v prípade, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Poskytovateľ po obdržaní reklamácie poučí spotrebiteľa uplatňujúceho reklamáciu o jeho právach podľa platných právnych predpisov. Odstrániteľnú vadu má spotrebiteľ právo žiadať riešiť v prípade služby dodaním služby bez vád. Ak nie je takýto postup možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo od zmluvy odstúpiť.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje určí poskytovateľ spôsob vybavenia reklamácie, pokiaľ je to možné ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie  je poskytovateľ povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia úplnej reklamácie v súlade s bodom 4. tohto reklamačného poriadku. V tejto lehote oznámi spotrebiteľovi výsledok vybavenia reklamácie. Ak reklamácia nie je vybavená včas v lehote podľa tohto bodu, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Zákonom. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi, ak sú splnené všetky Zákonom stanovené podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Poskytovateľ o výsledku vybavenia reklamácie upovedomí spotrebiteľa rovnakým spôsobom, akým bola reklamácia uplatnená, prípadne spôsobom, na ktorom sa poskytovateľ a spotrebiteľ dohodli.

Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša poskytovateľ, týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody, ktorá bola poskytovateľovi spôsobená uplatnením neoprávnenej reklamácie. V prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka úhradu odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prešetrovaním reklamácie.

Platné uplatnenie reklamácie spotrebiteľom nezbavuje spotrebiteľa povinnosti riadne plniť svoje záväzky voči poskytovateľovi po celú dobu trvania reklamačného konania a to ani v prípade, kedy je reklamácia spotrebiteľa oprávnená.

Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie je oprávnený podať, najneskôr do 30 dní odo dňa kedy mu bolo doručené vybavenie pôvodnej reklamácie, opakovanú reklamáciu. Pre vybavenie opakovanej reklamácie platia rovnaké lehoty a postupy ako pri vybavovaní prvej reklamácie. Podanie opakovanej reklamácie nemá odkladný účinok. Poskytovateľ je oprávnený opakovanú reklamáciu, v ktorej spotrebiteľ neuvádza žiadne nové, vo veci relevantné skutočnosti odmietnuť. O odmietnutí opakovanej reklamácie poskytovateľ spotrebiteľa bez zbytočného odkladu upovedomí a to rovnakým spôsobom (formou) akou spotrebiteľ opakovanú reklamáciu uplatnil.
Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie je oprávnený obrátiť  sa s riešením svojich požiadaviek a pripomienok na príslušný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poskytovateľa.
V súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava  27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk),  ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.
V súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. 
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava  27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk),  ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.
Odmietnutie reklamácie

Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu v prípade ak:

  • bola reklamácia podaná osobou, ktorá na jej podanie nebola oprávnená v súlade s bodom 2. tohto reklamačného poriadku,
  • reklamácia nebola podaná v lehote podľa bodu 5. reklamačného poriadku,
  • reklamácia je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo je v rozpore s dobrými mravmi,
  • vo veci, ktorá je predmetom reklamácie už bolo právoplatne rozhodnuté súdom alebo iným príslušným orgánom, prípadne bolo vo veci začaté konanie pred súdom alebo iným orgánom.
O odmietnutí reklamácie poskytovateľ bezodkladne informuje spotrebiteľa a to rovnakým spôsobom (formou) akou spotrebiteľ reklamáciu uplatnil.

Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa  www.spiritualneumenie.eu.

Akékoľvek záležitosti neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia prednostne VOP poskytovateľa a Zákonom.

Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok. Každú zmenu reklamačného poriadku zverejní poskytovateľ na svojej internetovej stránke.

Reklamačné konanie sa vždy riadi právnymi predpismi a znením reklamačného poriadku platného a účinného v čase uplatnenia reklamácie spotrebiteľom.

 Stornovanie objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najviac dva dni od odoslania objednávky, a to e-mailom na adresu: spiritualneumenie@gmail.com, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 944324899. V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu uhradil, predajca mu peniaze vráti najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil alebo na účet, ktorý kupujúci predajcovi uvedie písomne (napr. e-mailom). Táto lehota sa môže predĺžiť vzhľadom na postupy banky pri vracaní peňazí pri platbách kartami až na 14 dní.
V prípade, že kupujúci svoju objednávku zruší po lehote 48 hodín od odoslania objednávky, predajca je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady zapríčinené týmto konaním a kupujúci je ich povinný uhradiť.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po vystavení faktúry predávajúcim a to v prípade, ak nebudú splnené dohodnuté podmienky dodania služby.
 Ochrana osobných údajov a užívanie Vášho účtu
Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predajcovi je dobrovoľné. Zaregistrovaním v internetovom obchode alebo vyplnením a odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci poskytuje predajcovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predajca potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme.
V zmysle ustanovenia§ 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predajcovi svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predajcu, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy internetového obchodu. Predajca uskutoční zmenu na základe žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia alebo podania. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predajcovi prostredníctvom internetového obchodu sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napr. banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu).
Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok.
Kúpnu zmluvu podľa týchto obchodných podmienok je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto obchodným podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23. júna 2019