Voda

v biblických textoch

Zamyslenie

Voda v biblických obrazoch nás inšpiruje k jej hlbšiemu pochopeniu. Jej magická moc a jej životodarné sily sú pre nás nepostrádateľnou esenciou. Voda z pramenných studničiek v svojej životodarnej sile nás napĺňa čistými silami. Bibllické udalosti sú na mnohých miestach späté s vodou:

Krst v Jordáne

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.

Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?"
Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.
A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."

Utíšenie búrky

V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: "Preplavme sa na druhý breh jazera." I odrazili od brehu.
Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila taká víchrica, že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve.
Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: "Učiteľ, učiteľ, hynieme!" On vstal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho.
A im povedal: "Kde je vaša viera?" A oni si so strachom a údivom hovorili: "Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?"

Kristus chodiaci po vode

Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01

Longinova kopija

No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali,  ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

Umývanie nôh

Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza,
vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa.
Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?"
Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš."
Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou."
Šimon Peter mu vravel: "Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!"
Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci."
Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí."
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil?
Vy ma oslovujete: "Učiteľ" a: "Pane" a dobre hovoríte, lebo to som.
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.
Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.
Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.

Samaritánka

A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi.

Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.
Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť!"
Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.
Samaritánka mu povedala: "Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Ježiš jej odpovedal: "Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: "Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu."
Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?
Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?"
Ježiš jej odvetil: "Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný.
Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života."
Žena mu vravela: "Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!"

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Inšpirácie

Poézia, Piesne, Zamyslenie, Legendy, Rozprávky, Eurytmické formy...

Exkluzívny klub VIT ROSA

Len pre členov exkluzívneho klubu

Inšpirácie Voda

Len pre členov exluzívneho klubu Vit Rosa
impact-hub

Realizované projekty

Krst v Jordáne

Obzvlášť významnou udalosťou, ktorá sa odohráva priamo v prúdiacej rieke je Krst v Jordáne. Táto udalosť je kľúčovou a nesmierne cennou pre ľudstvo. Do fyzických schrán Ježiša Nazaretského - toho, ktorý nebol poškvrnený prvotným hriechom, do Nového Adama, ktorý zároveň dostal ako 12-ročný v chráme do seba sily najmúdrejšieho Jástva, ktoré tu vôbec kráčalo po zemi: vstupuje Božská bytosť Krista ako najvyššia obeť daná ľudstvu. Nie nadarmo je staroveká múdrosť vtesnaná do dedičstva pravoslávnej cirkvi, ktorá cíti, že až 6.január je pravým obrazom zavŕšenia príchodu Krista na Zem. Tak trinásť svätých nocí od 24.decembra až po 6.januára sa stávajú mikrokozmickýcm obrazom veľkých dejinných udalostí zrodenia Bohočloveka. Zrodil sa Kristus a táto doba je pre nás znovuprežitím toho, čo sa približuje k vnútru každého človeka v tej najintrovertnejšej zimnej dobe. K prežitiu a k pochopeniu a umeleckému stvárneniu tohoto mohutného impulzu Vás pozývam na spoločné stretnutie v rámci pravidelných Ateliérov krásneho umenia.

plagáty 16
plagáty 16
plagáty 16 (2)

Na vodnej hladine

Stretnutie 22.6 - 25.6.2017

Fotogaléria

Stretnutie rodičov a deti s bohatým programom
DSC02226

Voda živá

20.4.2012
plagáty 16 (2)
plagáty 16 (1)
plagáty 16
plagáty 163

Fotogaléria

Vernisáž s umeleckým programom