Cantus Lilium

Motto

Sadenie semiačka pre lepší svet,

v ktorom raz bude tvorivo vládnuť slovo

a osobitne spievané slovo - lebo platí,

že “Kto spieva modlitbu -dvakrát sa modlí”.

Pokiaľ máte chuť pripojte sa k nám

a  spolu zasadíme ľaliu,

ktorá môže vykvitnúť v krásny voňavý kvet.

592cd28a113a9c0e2b96ad106d3ab95d

Idea

Pozvanie k členstvu do speváckej skupiny Cantus Lilium

Určite mnohí túžia zaspievať si od srdca, ale nemajú príležitosť dostať sa k spievaniu, ktoré prináša skutočnú krásu a veľkosť. Mnohí majú talent, ale nerozvíjajú ho. Možnosť stretnúť sa raz mesačne a zaspievať si Vám ponúka priestor Domu u Bielej ruže. Objavte svoj hlas, započúvajte sa s radosťou do hlasov ostatných a osloboďte ho do krásneho a blažiaceho zvuku.

Spoločná harmónia a ladenie v čistom, plnom a hlbokom speve. Radosť, keď sa jednotlivé hlasy začnú spolu spájať v spoločnom harmonickom zladení, ale pritom žiadny z nich nezaniká. Uvoľnené plné spievanie a rozvoj. Nie nadarmo sa vraví, že ľudské srdce a hlasivky sa v budúcnosti budú najviac rozvíjať. Cez krásu spevu príde tvorivá plodivosť. Budúca doba má priniesť ľudí živo a bohate spievajúcich. Zasadenie semiačka a snaha o čistý jadrný spev môžu sa začať rozvíjať, keď spojíme svoje sily a túžbu po spievaní, ktorá je dnes tak málo podporovaná veriac, že raz z nej bude krásna ľalia.

Hlas je neodmysliteľne spojený s osobou, ktorá spieva, ak chceme uskutočniť zmenu v spevnom hlase a plne ho naplniť potrebujeme oslobodený a uvoľnený pocit. Hlas potrebuje priestor /nie dnešné nácviky spevu v malých uzavretých miestnostiach/ a možnosť prejsť na vyššiu úroveň hlasovej slobody a prirodzeného spevu, ktorý sa môže umocniť a uvoľniť v bohatom speve, ktorý sa snaží o pridanie alikvótnych tónov v prirodzenom a zdravom vibrate.

Spevácka skupina Cantus Lilium si kladie za cieľ vrátiť sa k pôvodnému spievaniu, kde žiadny hlas neostane zaniknutý, ale všetky znejú naplno a bohato, tak ako v starých nahrávkach niektorých európskych zborov na  prelome 19. a 20.storočia, ktorý sa považuje za prvú zlatú éru spevu, kedy speváci boli schopní spievať tie najťažšie árie Richarda Wagnera či Giuseppe Verdiho alebo neskôr Richarda Straussa, čo sa považovalo za štandard pre všetkých spevákov i zborových nevynímajúc. Giuseppe Verdi stanovil ideálne ladenie pre hudbu a spev, ktoré sa dnes žiaľ vyvyšuje /ako prvý použil frekvenciu 440Hz Joseph Goebbels v roku 1939 pri ním organizovaných fašistických sprievodoch/ a spôsobuje vnútorné napätie speváka, ale i poslucháča. Pritom ladenie G.Verdiho 432 Hz, v ktorej napísal všetky svoje diela, pôsobí pre sluch omnoho prirodzenejšie a príjemnejšie a upokojuje zmysly. Giuseppe Verdi ako hudobný zasvätenec veľmi dobre vedel, aká je táto frekvencia duchovná a povznášajúca. Aj preto mala jeho hudba tak obrovský úspech. To platí i pre tvorbu Richarda Wagnera. O tejto zúfalej, vtedy nastupujúcej situácii píše i fenomenálna sopranistka Renata Tebaldi. Preto sa chceme v budúcnosti pokúsiť spievať na tomto nižšom ladení, ktoré dnes je vytlačené a niektoré svetové orchestre sú tak nadladené, že speváci musia spievať až o pol tóna vyššie, ako sa spievalo pôvodne.

V slobodnom, uvoľnenom otvorenom speve je možné pôsobiť liečivo nielen pre seba a svoje uzdravenie ale i pre najbližšie okolie.

 

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Podmienky

 • Od nového roku 2020 je možné pripojiť sa k našej snahe o vytvorenie speváckej skupiny Cantus Lilium.
 • Pokiaľ sa chce niekto spevu venovať intenzívnejšie, môže študovať spev v rámci v školy Sofianie.
 • Budeme sa stretávať vždy prvú sobotu v mesiaci od 9 hodiny do 12 hodiny a budeme mať spoločné cvičenie.
 • Prvé stretnutie je 4.januára 2020.
 • Nácviky sa realizujú v Dome u Bielej ruže.
 • Spoločné cvičenie v rámci Cantus Lilium sa platí na jeden rok vopred a činí 60 eur.
 • Potom je možné si v poobedných hodinách dohodnúť vyučovaciu individuálnu hodinu spevu.
 • Je vhodné prísť už deň vopred, aby ste boli na spoločnom cvičení načas a nerušili tak ostatných a boli dostatočne sústredení na spoločné cvičenie. Prespanie v Dome u Bielej ruže činí 10 eur.
 • V nedeľu je možné obohatiť cvičenie účasťou na spoločnom cvičení pohybového umenia    eurytmie v rámci umeleckej skupiny Rosaria. príp.individuálnych hodinách eurytmie
 • Dôležité je pravidelné cvičenie zadaných úloh počas celého mesiaca až do nového cvičenia.
 • Spoločná práca bude zahŕňať i vystúpenia v rámci umeleckých slávností  a vystúpení na Malom festivale krásneho pohybu.
 • Na stránke Aktuálne nájdete možnosť rezervácie. Alebo priamo na objednávacej stránke Reenio
 • Obsahom budú viachlasné skladby, kánony väčšinou sakrálneho charakteru.
 • Dôležitou súčasťou bude práca na spevnom hlase. Hlasy nebudú medzi sebou vyrovnávané ako šedá masa, ale každý individuálny hlas bude zvukovo odlišný a to tak ako po jednotlivých zborových hlasoch - alt, soprán, bass... Ako aj po jednotlivých spevákoch. Tým bude mať zbor osobitý charakter takzvaného slobodného  alebo oslobodeného spievania. Osobitný zreteľ sa bude brať na krásu, plnosť, citové zapojenie a excitované prežívanie daného diela.
 • Pred každým spievaním bude relaxácia a meditatívne  naladenie, pretože spev veľmi nutne  potrebuje uvoľnenosť a relaxáciu. Preto aj, ako bolo uvedené vyššie, sa  neodporúča cestovať a stresovať tesne pred spievaním a pre naladenie je vhodné prísť deň vopred navečer.
 • Spoločná práca si vyžaduje úctu a dostatočnú prípravu a zameranosť naň - účasť si netreba mýliť s víkendovou zábavno oddychovou aktivitou, ale ako poslanie pre nielen svoj osobný rast.
 • Jeden rok je skúšobný a po ňom môže byť rozhodnuté zo strany tých, ktorí vedú umeleckú skupinu, alebo zo strany samotného účastníka, že účastník nebude ďalej pokračovať a to z dôvodu nedostatočnej práce na sebe, čo je vidno v neschopnosti správne intonovať alebo v problémoch s hlasivkami, ktoré sa nepodarilo odstrániť ani individuálnymi hodinami.
 • Prosím o dodržovanie podmienok pobytu.